Internetový obchod so značkovými a certifikovanými alkohol testery

Pre firmy aj jednolivcov ponúkame kvalitné alkohol testery k orientačnej skúške zvyškového alkoholu v dychu, ktorých účelom je presná a spoľahlivá detekcia.


Hlavný rozdiel medzi alkohol testery: Základný kvalitatívny rozdiel definuje konštrukcie SENZORA alkohol testeru - viac info TU

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ E. Shopu www.alkohol-testery.eu
Sviták Zdeněk, Pozlovice 93, Luhačovice 763 26, Česká Republika
IČO: 724 07 964 - Firma je platca DPH.

Pretože je prevádzkovateľ tohto obchodu svojim pôvodom z Českej republiky riadi sa zákonmi v znení neskorších noviel danej krajiny a nižšie uvedené obchodné podmienky sú ich prekladom.

1. Všeobecné ustanovenia:

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.alkohol-testery.eu. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa), ktorým je prevádzkovateľ internetového obchodu www.alkohol-testery.eu a kupujúceho (odberateľa).
Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č.40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.) Všetko v znení noviel.
Odberateľ sa zaväzuje zoznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred tým, než si objedná tovar. Po objednaní tovaru sa má za to, že odberateľ obchodné podmienky vzal na vedomie a súhlasí s nimi.

2. OBJEDNANIE alkohol-testera, testov na drogy alebo príslušenstva:

Po odoslaní objednávky Vám cca do 5-tich minút príde na emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii alebo pri objednávke, automatické potvrdenie a zhrnutie objednávky. Ak sa tak nestane, skontrolujte či ste nezadali chybne Váš email. V prípade, že je email zadaný správne a potvrdenie Vám napriek tomu neprišlo, tak nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle +420 732 642 337.
Odoslanie objednávky je pre kupujúceho, ktorý si vybral tovar, záväzné. Tovar - alkoholtester predávajúcieho sa tak stáva predmetom kúpy, ktoré si kupujúci prostredníctvom elektronického obchodu objednal. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.

3. DODACIE podmienky:

Keďže je e-shop www.alkohol-testery.eu špecializovaný obchod, sú všetky detektory alkoholu, testy na drogy alebo príslušenstvo spravidla SKLADOM.
U stanovených meradiel radu FC je doba expedície dlhšia, pre potreby vystavenie kalibračného listu k dátumu predaja. Z dôvodu rýchlej obrátky môže dôjsť k vypredania zásob zvoleného produktu. Za tieto výnimočné situácie sa internetový obchod alkohol-testery.eu vopred ospravedlňuje. O tejto skutočnosti bude informovani.
Zásielka štandardne obsahuje daňový doklad, vyplnený záručný list a návod k obsluhe.
Dodávateľ odosiela objednaný tovar na adresu uvedenú v objednávke.

4. EXPEDÍCIA - zásielkovou službou:

Prepravca obchodu alkohol-testery.eu: Česká pošta, s.p. a Slovenská pošta, a.s.
Cena poštovného: pri odoslaní na dobierku 6,-€  vratane 20% DPH
Pri objednávke alkohol testerov nad 500,-
s DPH - poštovné ZDARMA!

Expedícia alkohol testerov:
Prebieha v pondelok a stredu ve 12:00 (sú vybavené všetky objednávky od 11:30 toho dňa)
Forma odoslania: Obchodný balík
Jedná sa o moderné, rýchlu a spoľahlivú prepravu.
Slovenská pošta, š.p. tu garantuje doručenie nasledujúci pracovný deň po odovzdaní na poštu priamo na UDA-nou dodaciu adresu. Doručovanie Obchodných prebieha vo všedné dni približne v časoch 7:00-17:00 (v jednotlivých lokalitách sa líšia).
Ak nie ste doručovateľom zastihnutý na adrese, zanechá pracovník Slovenskej pošty, sp písomné upo-zornenie o uložení zásielky. Tá je na pošte uložená po dobu 7-mich dní.
Za neskoré dodanie vzniknuté vďaka Slovenskej pošte, sp firma prevádzkujúca e-shop neručí.
Bezpečnosť expedovaných alkoholtesterov:
Detektory alkoholu sú dôkladne zabalené do protinárazových obálok prípadne balíku a sú poistené proti poškodeniu alebo strate.
Potvrdenie o expedícii:
Po podaní balíčka na poštu obdržítí kupujúci na e-mail bližšie informácie o zásielke (približne medzi 15-18 hod). Môže tak sledovať aktuálny stav zásielky na stránkach prepravcu - Slovenskej pošty, sp

5. PLATBA za alkoholtestery:

> Dobierka - tovar bude odoslaný ako dobierkovej balík s využitím služieb Slovenskej pošty sp K celkovej ce-ne tovaru budú pripočítané expedičné náklady vo výške 6,-€  vratane 20% DPH
> Prevodný príkaz (zálohová faktúra, proforma) - Predávajúci vygeneruje zálohovú faktúru v hodnote objednaného tovaru a zašle ju e-mailom kupujúcemu. Po uhradení tejto faktúry (deň pripísania na účet dodávateľa) pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje, zašle predávajúci objednaný tovar na dodaciu adresu kupujúceho s využitím služieb prepravcou. K celkovej cene budú pripočítané expedičné náklady vo výške 4,-€  vratane 20% DPH
Detektory alkoholu zostávajú do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

6. CENA za tovarou:

Všetky ceny ponúkaných tovarov v tomto internetovom obchode, sú uvedené ako ceny aktuálne a platné pre kupujúceho. Prevádzkovateľ je platcom DPH.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien aj v priebehu dňa bez predchádzajúceho upozornenia.

7. Predajná doba:

Elektronický obchod na www.alkohol-testery.eu: 24 hodín denne, 7 dní v týždni

8. Prevzatie alkohol testerov - testov na drogy:

Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechaniké poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, av prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom (spísať reklamačný protokol). Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť, zásielku neprevziať a to v prípade väčších poškodení. Ten istý deň kedy kupujúci zistil vady tovaru, je povinný podať písomnú správu predávajúcemu.
Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy potom nemožno brať zreteľ a táto reklamácia bude zamietnutá.
Ak kupujúci tovar neprehliadne alebo nezariadi, aby bolo prehliadnuté v dobe prechodu zodpovednosti za poškodenie tovaru, nemôže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke.

Kupujúci je ďalej povinný bezodkladne po prevzatí tovaru zistiť, či je zásielka kompletná - či detektor alkoholu obsahuje všetko príslušenstvo (obsah balenia je uvedený na škatuli produktu), či nechýba doklad o kúpe (faktúra), prípadne záručný list - teda doklady potrebné na vybavenie prípadnej reklamácie. Pokiaľ nie je zásielka kompletná, v ten istý deň o tejto skutočnosti informuje predávajúceho formou emailu, aby vykonal nápravu. Ak bude o skutočnosti chýbajúcich dokladov informovať kupujúci predávajúceho neskôr, bude sa jednať o obstaranie duplikátu, s vyúčtovanie zmluvného poplatku vo výške 250,-
€  vratane 20% DPH.

9. Ochrana osobných údajov:

Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať Vaše súkromie a zaručuje, že všetky Vami poskytnuté údaje bude používať len pre svoju potrebu, s Vaším súhlasom, a že je v žiadnej podobe neposkytne tretej osobe s výnimkou prípadov dopravy výrobkov na adresu kupujúceho. Prehlasujeme, že dodržiavame ustanovenia zákona č 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Kupujúci má možnosť svoj súhlas s používaním poskytnutých dát kedykoľvek písomne ​​odvolať. V takovom prípade predávajúci dáta o kupujúcom zlikviduje.

10. ZÁRUČNÉ PODMIENKY www.alkohol-testery.eu:

Odberateľ je povinný si pred prvým použitím výrobku riadne a neodkladne preštudovať záručné podmienky a týmito sa riadne riadiť.
Internetový obchod alkohol-testery.eu poskytuje na dodaný tovar záruku v zákonnej dlžke 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby (myslené vadné čidlo u alkohol testeru alebo chybná elektornika). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia alkohol testeru spotrebiteľom.
V rámci záruky a záručnej opravy sa nárokuje výhradne oprava tovaru, nie jeho vylepšenie oproti pôvodnému stavu.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:
- neodbornou manipuláciou s tovarom,
- závady vzniknuté mimo vplyvu dodávateľa - napr náraz, pád, voda, slnečné žiarenie a pod
- škôd vzniknutých z prevádzky alkohol testeru av dôsledku nesprávneho používania tovaru, vonkajšími udalosťmi, nešetrným zaobchádzaním, neodbornými zásahmi do tovaru, nedodržaním technických podmienok pre instalaci a prevádzkovanie tovar
- záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním - kalibraciu
- ak došlo k neoprávnenej zmene v záručnom liste

Pri neoprávnenej reklamácii, teda u závad na ktoré sa nevzťahuje záruka, budú kupujúcemu naúčtované náklady ako za opravu pozáručný a to vrátane poštovného. Alkoholtester bude zaslaný na dobierku späť kupujúcemu.

11. REKLAMÁCIE:

Reklamácie sa riadia reklamačným poriadkom, ktorý vyplýva zo znenia Zákona o ochrane spotrebiteľa (Zákon č 634/1992 Sb. V znení neskorších predpisov, platný k 1.6.2005)

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za rozpor s kúpnou zmluvou az zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len reklamácia) musí byť vždy uplatnená v súlade s týmto reklamačný poriadkom v platnom znení, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci je povinný zoznámiť kupujúceho s obsahom reklamačného poriadku vhodným spôsobom - v tomto prípade zverejnením na www stránkach.

V prípade, že kupujúci objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby 24 mesiacov od nákupu poruchu alebo závadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale chybou výroby alebo použitých materiálov teda vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru. U detektorov alkoholu sa konkrétne jedná o chybné čidlo alebo chybnú elektroniku.

Uplatnenie reklamácie:
Reklamáciu môže odberateľ uplatniť zaslaním detektora alkoholu dodávateľovi, alebo ho priamo zaslať do autorizovaného servisného strediska, ktorého adresa je uvedená v záručnom liste. Doba vybavenia reklamácie sa tak skráti. Lehota na vybavenie reklamácie je tridsaťdňovej od dátumu prevzatia zásielky. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

Kupujúci by mal uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady. V prípade, že kupujúci bude tovar po zistení vady naďalej používať a spôsobí tak rozsiahlejšie poškodenia, nebude reklamácia uznaná.

Podmienky pre úspešnú reklamáciu:
- Reklamovaný tovar doručte najneskôr do 24 mesiacov odo dňa zakúpenia na našu adresu.
- Predložiť originálny záručný list, prípadne kópiu doklad o nákupe alkohol testeru
- Priložiť sprievodný list, kde uvediete:
  - Udania dôvodu reklamácie (popis prejavu závady v sprievodnom liste)
  - Email, alebo iný kontakt, kam Vám budú zaslané informácie o priebehu reklamácie
  - Vašu spiatočnú adresu
- Reklamovaný tovar musí na svoje náklady kupujúci dopraviť osobne alebo zaslať na miesto uplatnenia reklamácie

Vybavenie reklamácie:
Dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka emailom alebo telefonicky o spôsobe vybavenia reklamácie.
Predávajúci je oprávnený rozhodnúť o reklamácii sám a nie je povinný vyhovieť žiadosti kupujúceho o posúdenie oprávnenosti reklamácie treťou osobou. Predávajúci je ďalej oprávnený rozhodnúť sám o spôsobe vykonania záručnej opravy. Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho odovzdať tovar na opravu tretej osobe, myslené iné kalibračné labor, ktorá nie je uvedená na záručnom liste. V takom prípade stráca kupujúci nárok na bezplatné vykonanie opravy.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie predávajúcemu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

Náklady spojené s odoslaním reklamovaného tovaru späť kupujúcemu hradí v prípade oprávnenej reklamácie predávajúci. Podľa občianskeho zákonníka má zákazník právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Ak chce je kupujúci poplatit musí doložiť doklady o potrebných nákladoch predávajúcemu.
(Zistená závada: vadné čidlo alebo chybná elektronika u alkohol testeru)
V prípade neoprávnenej reklamácie predávajúci účtuje kupujúcemu náklady, ktoré predávajúcemu s jej vybavovaním vznikli - práca servisného technika, poštovné, ai
(U detektora alkoholu nebola zistená žiadna závada alebo bola vykonaná kalibrácia)

Rozpor s kúpnou zmluvou
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol tovar do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nepreukáže opak.

Odstrániteľné vady
Chyby, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita tovaru, a oprava môže byť riadne vykonaná v stanovenej lehote, sú vady odstrániteľné. Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu. Za vadu sa u detektora alkoholu považuje chybné čidlo, nie kalibrácia ktoré spôsobená opotrebením veci jej obvyklým užívaním.
Predávajúci je povinný v takom prípade vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť a tovar opraviť. Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru len v prípade, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je vyššie uvedený postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

V prípade, že sa u tovaru prejaví rovnaká odstrániteľná vada i po predchádzajúcich najmenej dvoch opravách alebo ak sa vyskytnú pri tovare súčasne aspoň tri odstrániteľné vady, má kupujúci rovnaké práva, ako by sa rokovala o vadu neodstrániteľnú.

Neodstrániteľné vady
Chyby, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru, sú vady neodstrániteľné. U alkoholu testera sa za neodstrániteľnú vadu považuje chybná elektronika. Kupujúci je v takomto prípade opráv-neoprávnene požadovať výmenu tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.
V prípade inej neodstrániteľné vady veci, ktorá však nebráni v jej užívaní, vzniká kupujúcemu právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Riešenie sporov
V prípade, že predávajúci reklamáciu odmietne ako neoprávnenú, alebo ak dôjde v priebehu reklamačného konania k inému sporu, je kupujúci oprávnený obrátiť sa na súdneho znalca a vyžiadať si u neho posudok o oprávnenosti reklamácie. V prípade, že vyššie uvedený znalecký

12. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY:

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodánej.
Ak bola kúpna zmluva uzavretá pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (napr. internet, elektronická pošta, telefón a pod) má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14-tich dní od prevzatia plnenia (v súlade so zákonom č.367/2000Sb., § 53, odsek 6). Kopujúce, ktorý nie je spotrebiteľom, nemôže toto právo uplatniť. Toto právo neslúži primárne ako spôsob rie-šenie reklamácie tovaru.

Ak sa rozhodnete kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, zašle tovar späť tak, aby sa v rámci 14-dňovej lehoty (určujúci je dátum odoslania) vrátilo späť na našu korešpondenčnú adresu uvedenú v kontaktoch a to za nasledujúcich podmienok:
- Tovar musí byť nepoškodený, bez známok užívania alebo opotrebovania,
- Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
- Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu na použitie),
- Spoločne s tovarom musí byť zaslaný doklad o kúpe alebo jeho kópia
Súčasťou musí byť aj list, s textom, z ktorého bude zrejmý Váš zámer jednostranne odstúpiť od zmluvy:
"Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD. MM. RRRR č (číslo faktúry) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo :____________.
                                                                                          Dátum a podpis. "
Tovar je možné doručiť osobným vrátením alebo doručením tovaru na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z prepravcov (napr. Slovenská pošta). Tovaru späť musí byť zaslaný iba bežnou balíkovou poštové tou. Zásielky na dobierku nebudú prijaté.
Pri splnení uvedených podmienok nemôže spotrebiteľovi vzniknúť žiadna ujma na jeho práve odstúpiť od zmluvy. Predávajúci avšak voči spotrebiteľovi môže uplatniť kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru, ak k takému zníženiu hodnoty dôjde poškodením dodaného tovaru alebo nedodaním tovaru v jeho kompletnom stave. Prípadnú kompenzáciou nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie.
Predávajúci má právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné čiastky najneskôr do 30 dní od odstúpenia a to zloženkou alebo prevodom a to na základe oznámeného spôsobu úhrady.
Kupujúci nemôže (podľa § 53, odseku 7) odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

13. Záverečné ustanovenia ALKOHOL TESTERY.eu:

Odoslaním objednávky prijíma kupujúci bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj cenu platnú v deň odoslania objednávky, vrátane expedičných nákladov, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky dopĺňať či meniť v súvislosti so zmenou platnej právnej úpravy v súvislosti so zmenou na trhu tovar, ktorý predávajúci ponúka. Neúčinnosť jednotlivých ustanovení zmluvných obchodných podmienok sa nedotýka účinnosti zvyšných ustanovení. Na miesto neurobíného ustanovenia nastupuje platné ustanovenia, ktoré vo svojej obchodnej pôsobnosti nasleduje ako ďalší.

Údaje uvedení na týchto webových stránkach sa nesmú bez súhlasu držiteľa autorských práv kopijerovať a ďalej používať.

Tieto "Obchodné podmienky" sú platné od 1.1.2012.Týmito tlačidlami podporíte a odporučíte naše stránky ostatným užívateľom internetu. Ďakujeme.

Váš košík je zatiaľ prázdny...
Alkohol testery pre FIRMY a OBCE Tieto alkohol testery sú vhodné pre použitie vo firmách a pre obce. Ich meranie je možné použiť ako dôkaz - jedná sa o preukázateľné meradlo. Na základe výsledkov možno teda napríklad. prepúšťať zamestnance.
Množstevné zľavy podľa zákazky Množstevné zľavy podľa zákazky Pre výrazné množstevné zľavy nás neváhajte kontaktovať s dopytom. Volajte našu linku alebo najlepšie zašlite svoj ​​dopyt emailom. Obratom Vám zašleme kalkuláciu.

Archív noviniek

Prečo chcete kúpiť alkohol tester

Pre svoju istotu
výsledek ankety
28
Užitočný darček
výsledek ankety
2
Ku kontrole zamestnancov
výsledek ankety
38
 
Archív ankiet
Prehľad kontaktov:

Tel.: (+420) 732 642 337
Email:
Web: Alkohol testery.eu
© Alkohol testery.eu

Spravodajca:
Odoslať

Registrujte sa! Budeme Vás informovať o novinkách, výhodných akciách a zľavách. Registráciu je možné kedykoľvek zrušiť.

Autor webu:

Webdesign štúdio TAOX je tiež autorom webov

Internetové obchody, e-shopy. Reklamná agentúra špecializovaná na prostredí internetu a médií.